Netwerkbijeenkomst 12 november 2013

Op volle kracht vooruit!  Verslag van jaarlijkse netwerkbijeenkomst Onderwijs en CJG

Op 12 november vond de jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats voor het onderwijs en de partners van het Centrum voor jeugd en gezin. Omdat de samenwerking na drie jaar stevig in de steigers staat, was de titel van de bijeenkomst ‘Op volle kracht vooruit!’  Bij binnenkomst werd direct duidelijk dat succes gevierd moet worden! Stil staan bij wat er samen bereikt is. Als blijk van waardering bent u in de spotlight geplaatst, de rode loper lag voor u klaar en dit is vastgelegd door onze VIP fotograaf.

De dagvoorzitter, Karin van Assen van JSO (expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling), heette iedereen welkom en gaf het woord aan de Wethouder dhr .Lex Hofstra. Hij sprak zijn waardering uit over de samenwerking van de professionals tot nu toe. Onderwijs en CJG partners weten elkaar vaker te vinden en er is vertrouwen in elkaar. Professionals vinden elkaar in de gezamenlijke zorgen om een kind en de ondersteuning van ouders hierbij. Op de website van het CJG is actuele  informatie beschikbaar over aanbod en sociale kaart en ook informatie over allerlei opvoed- en opgroeidilemma’s. Iets wat zeer gewaardeerd wordt in de samenwerking.

Vervolgens heeft Maria Huisman, beleidsambtenaar, een toelichting over gegeven. Wat de drie decentralisaties inhouden, wat de visie op het Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel is en wat betekent dit voor de inwoners in Krimpen  en voor u als professional. De powerpoint presentatie hiervan is terug te vinden. Bekijk ook de video met een korte en eenvoudige toelichting op de decentralisatie.

De methode één Gezin één Plan blijft een belangrijke werkwijze in al deze ontwikkelingen. Jacqueline Lentink, CJG regisseur heeft meer vertelt over het nut en de noodzaak van deze werkwijze. Één plan voor het hele gezin, overzichtelijk en eenvoudig met alle doelen, gegevens van alle betrokkenen, afspraken over wie doet wat en wanneer. Één aanspreekpunt voor iedereen, de casusregisseur. Er is een flyer voor ouders, met een korte uitleg wat 1 gezin 1 plan is, de flyers zijn ook af te halen op het CJG. Op de website staat de  instructie voor de professionals en ook staat hier het format van het gezinsplan. Tot slot heeft Brigitte van Egmond, als ervaringsdeskundige moeder, vertelt wat deze werkwijze voor verschil had kunnen maken in de ondersteuning van haar gezin.

Vervolgens naar een interactieve werkvorm, Wereldcafé.

Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens.

Alexander Graham Bell

Aan de sta tafels stonden de onderstaande vragen centraal:   

  • Waar ligt de grens bij het stimuleren van eigen kracht’ bij gezinnen en het volgen van hun eigen behoefte?
  • Hoe ga je als professional om met die discrepantie tussen ‘loslaten’ en ‘in de gaten houden’? Of kunnen eigen kracht versterken en veiligheid van gezinsleden bewaken ook samen gaan? Hoe gebruik je de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling bij het bewaken van de grens?
  • Hoe kun je als professional van CJG en onderwijs de eigen kracht van gezinnen (zowel ouders en kinderen) versterken?
  • Hoe gaan het ondersteuningsplan op schoolniveau voor een leerling en het gezinplan (één gezin één plan) samen?
  • Voor de toekomst streeft de gemeente Krimpen aan den IJssel naar een ondersteuningsteam dat inzetbaar is voor iedereen. Een 0 tot 100 jaar team. Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n team?
  • Open discussie: waar loop je nog mee rond? Wat wil je nog bespreken met anderen of in de groep gooien.

Alle opmerkingen, aanbevelingen, tips en tops zijn verwerkt en worden benut in de (beleids)ontwikkelingen. Hopelijk bent ook u geïnspireerd!